KNIHOVNA ADIKTOLOGIE

Knihovna adiktologie je knihovnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Obsahuje přes dva tisíce svazků odborných publikací a vybrané ročníky odborných časopisů. Jejím základem jsou domácí i zahraniční publikace zakoupené Centrem adiktologie Psychiatrické kliniky, resp. Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, ať již z provozních zdrojů nebo v rámci dotací či evropských projektů.

K dispozici jsou rovněž klíčové publikace-výstupy výzkumných a rozvojových projektů realizovaných Klinikou adiktologie, publikace z dílny hlavních subjektů pohybujících se na domácím i mezinárodním adiktologickém poli (NMS, EMCDDA…), publikace z hraničních oborů a další.

Tým Kliniky adiktologie průběžně dbá o doplňování fondů.


interiér knihovnyKnihovní fondy byly podpořeny zejména těmito projekty:

Modernizace doktorského studijního programu oboru adiktologie v oblastech výzkumu prevence a léčby závislostního chování – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, OPVVV reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002489

OPVVV

Finanční podpora Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva zdravotnictví ČR a Hlavního města Prahy pro klinický provoz Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

RVKPPMZCRPRAHA

Příprava a spuštění veřejnozdravotního centra se zaměřením na alkohol – Protidrogová politika, Rozhodnutí č. OZS/65/4141/2017 o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 přímo řízeným organizacím MZ ČR

MZCRVFNLF_UKLADSZU

Kohorta žen užívajících metamfetamin, heroin a žen v opiátové substituci během těhotenství: neonatální a dlouhodobé následky pro dítě – Ministerstvo zdravotnictví ČR, reg. č. AZV 16-28157ARandomizovaná kontrolovaná studie dvou univerzálních preventivních intervencí zaměřených na alkohol, tabák a marihuanu – Grantová agentura České republiky, reg. č. 16-15771SThe development of human resources, evidence base and quality standards in addictology (trans-disciplinary addiction science) in Georgia – (ADDIGE), TEMPUS programme, project Nr. 544219-TEMPUS-1-2013-1-CZ-TEMPUS-SMHES

ADDIGE With the suport of the Tempus programme of the European Union

Rozvoj kombinovaného studia bakalářského studijního programu adiktologie na 1. LF UK Praha – OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/31484

OPPA

Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (VYNSPI II) – ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017

OPVK

Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (VYNSPI I) – ESF OPVK č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205

OPVK

Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) – OPVK č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111

OPVK

Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and socially excluded areas with an emphasis on the transfer of experience on prevention and research methods from Norwegian partners – No. A/ CZ0046/1/0006

Norway grants

Aktualizováno 15. 4. 2021